SOLUTIONS

 • Workflow Management
 • Project Management System
 • Document Management System

Workflow Management

We build custom workflow solutions for our customers on Microsoft SharePoint 2007/2010/2013 platforms

Project Management System

We build custom project management solutions for our customers on Microsoft SharePoint 2007/2010/2013 platforms with or without Microsoft Project Server 2007/2010/2013 integration

Document Management System

We are providing permanent and automation based solutions for our customers to track and manage their documents on Microsoft SharePoint 2007/2010/2013 platforms

Research & Development

 • MDD4CCA
 • MVV4PFD
 • SpecGEN
 • FM<>MM

Model Driven Development of Composite Content Applications

Model Güdümlü Mühendislik ("Model Driven Engineering") amaçlarını gerçekleştirmek için farklı yaklaşımlar kullanır. Bu yöntemlerden birisi, Alana Özgü Dil ("Domain Specific Language") (DSL) geliştirmedir. DSL'ler belirli bir uygulama alanına ait kavram ve terminolojileri (bazı notasyonlar şeklinde) inceler ve çalışma alanına dair gereksinimleri sağlar. DSL son kullanıcılar için (alan uzmanları) alana ("domain") özgü bir sorun alanı ile ilgili soyutlamalar sayesinde bir problemin özünü tanımlamak için imkan sağlar. Günümüzde, bir alana özgü dil geliştirirken, beraberinde dilin üstmodeline dair dokümantasyonu ya da spesifikasyonu proje boyunca güncel tutmak oldukça zordur.

Bu çalışma ile herhangi bir üst-modelin web tabanlı dokümantasyonunu otomatik olarak üretmek için bir araç geliştirilmiştir. "Üstmodel Spesifikasyonu Üretme" aracı Eclipse EMF tabanlı model güdümlü geliştirme yöntemleri kullanılan tüm projelerde rahatlıkla kullanılabilecek düzeydedir. EMF ("Eclipse Modeling Framework") projesi, yapılandırılmış bir veri modeline dayalı gerekli araçları ve diğer uygulamaları oluşturmaya yarayan otomatik araç üretim servisi ve modelleme çatısıdır. Araç, üstmodel dokümantasyonunun proje boyunca güncel kalmasını sağlamaktadır.

Araç en gelişkin kod üretme tekniklerinden biri olan Xpand dili kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Somut sözdizimi olarak ise EMF ("Eclipse Modeling Project") Ecore editörünün "Properties" görünümündeki "gen model documentation" ismindeki "extended attribute" metin giriş alanı kullanılmıştır.

Söz konusu çalışmalar 1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Desktekleme Programı tarafından desteklenen 3110712 no'lu proje kapsamında yan ürün olarak geliştirilmiştir. Bu araç yardımı ile herhangi bir geliştirme çevrimi sonunda ve proje sonunda tüm spesifikasyonlar otomatik olarak güncel tutulmuştur.

Modeling, Validation and Verification of Process Flow Diagram for Petroleum Refineries

Rafineri süreçlerinde uygulanan operasyonel koşullar, işlenen ham petrol türüne ve ürün arz/talep dengesine göre değişkenlik göstermektedir. Bu değişikliklere hızlı cevap verebilmek ve optimum işletme koşullarını belirleyebilmek için rafineri süreç modellerinin bilgisayar ortamında oluşturulmasına ve farklı modeller üzerinde çeşitli senaryo analizlilerinin yapılmasına ihtiyaç vardır.

Bu proje petrol rafinerilerinde proses mühendisleri tarafından yaygın olarak kullanılan Süreç Akış Diagramlarının ("Process Flow Diagrams") (PFD) görsel ve metinsel bir modelleme aracı yardımıyla tasarlanmasını; aynı zamanda bu modellerin üzerinde otomatik doğrulama ve sağlama ("Verification and Validation") yapılabilmesini olanaklı kılan bir çatının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Projenin literatür araştırması ve fizibilite çalışması devam etmekte olup Türkiye'nin önde gelen bir sanayi kuruluşu ile ortak bir Ar-Ge projesi olarak geçekleştirilmesi ve 1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvurusu söz konusudur.

Metamodel Specification Generator for Domain Specific Modeling Languages

Model Güdümlü Mühendislik ("Model Driven Engineering") amaçlarını gerçekleştirmek için farklı yaklaşımlar kullanır. Bu yöntemlerden birisi, Alana Özgü Dil ("Domain Specific Language") (DSL) geliştirmedir. DSL'ler belirli bir uygulama alanına ait kavram ve terminolojileri (bazı notasyonlar şeklinde) inceler ve çalışma alanına dair gereksinimleri sağlar. DSL son kullanıcılar için (alan uzmanları) alana ("domain") özgü bir sorun alanı ile ilgili soyutlamalar sayesinde bir problemin özünü tanımlamak için imkan sağlar. Günümüzde, bir alana özgü dil geliştirirken, beraberinde dilin üstmodeline dair dokümantasyonu ya da spesifikasyonu proje boyunca güncel tutmak oldukça zordur.

Bu çalışma ile herhangi bir üst-modelin web tabanlı dokümantasyonunu otomatik olarak üretmek için bir araç geliştirilmiştir. "Üstmodel Spesifikasyonu Üretme" aracı Eclipse EMF tabanlı model güdümlü geliştirme yöntemleri kullanılan tüm projelerde rahatlıkla kullanılabilecek düzeydedir. EMF ("Eclipse Modeling Framework") projesi, yapılandırılmış bir veri modeline dayalı gerekli araçları ve diğer uygulamaları oluşturmaya yarayan otomatik araç üretim servisi ve modelleme çatısıdır. Araç, üstmodel dokümantasyonunun proje boyunca güncel kalmasını sağlamaktadır.

Araç en gelişkin kod üretme tekniklerinden biri olan Xpand dili kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Somut sözdizimi olarak ise EMF ("Eclipse Modeling Project") Ecore editörünün "Properties" görünümündeki "gen model documentation" ismindeki "extended attribute" metin giriş alanı kullanılmıştır.

Söz konusu çalışmalar 1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Desktekleme Programı tarafından desteklenen 3110712 no'lu proje kapsamında yan ürün olarak geliştirilmiştir. Bu araç yardımı ile herhangi bir geliştirme çevrimi sonunda ve proje sonunda tüm spesifikasyonlar otomatik olarak güncel tutulmuştur.

Feature Model and Metamodel Sychronization Tool for Software Product Lines

Yazılım ürün hattı ("Software Product Line") sürecinde, ilk önce alan analizi gerçekleştirilmektedir. Bu analiz sonucunda alan içerisindeki ortaklıklar ve değişkenlikler belirlenmekte ve genellikle bir yetenek modeli ("Feature Model") ile ifade edilmektedir. Yetenek modelleme çalışmasının çıktısı ise genellikle yeteneklerin kavramsal gruplamasını, yetenekler arasındaki ilişkileri ve bağımlılıkları tanımlayan bir çizelgedir. Yazılım ürün hattı yetenekleri, tanımlandıktan ve gerçekleştirimi yapıldıktan sonra yetenek kısıtları ve bağımlılıkları dikkate alınarak bu yeteneklerin ihtiyaca göre bir alt kümesi seçilir ve seçilen yeteneklere sahip yeni bir yazılım elde edilir.

Öte yandan yazılım ürün hatta mühendisliği süreçlerinde yeniden kullanılabilir bir platform ve ürün hattı mimarisinin geliştirildiği bir alan mühendisliği ile alan mühendisliği süreci sonucunda elde edilen varlıklardan ürünlerin geliştirildiği bir uygulama mühendisliği süreci yer alır. Alan ve Uygulama Mühendisliğinde, Model Güdümlü Mühendislik ("Model Driven Engineering") teknikleri sıklıkla kullanılmakta ve özellikle Alana Özgü Diller ("Domain Specific Languages") geliştirilmektedir. Endüstride bu alanda yaygın olarak kullanılan ve açık kaynak kodlu gelişkin çatılardan biri Eclipse EMF ("Eclipse Modeling Framework") teknolojisidir.

Endüstride kullanılan açık kaynak kodlu çoğu Yetenek Modelleme araçlarına ait yetenekler kısıtlı iken ticari olanlarınının ise lisans maliyetleri oldukça yüksektir. Aralarında açık kaynak kodlu ve gelişkin bir yetenek modelleme dili olan Clafer öne çıkmaktadır. Ancak Clafer aracının Eclipse EMF teknolojileri ile entegrasyonu yoktur ve Eclipse Modelleme alt yapısı ile geliştirilmemiştir. Bu sebeple bu araç ile geliştirilen yeteneklerin alana özgü dil geliştirme çalışmasından biri olan üstmodelleme aktivitesine geçişte izlenebilirliği kaybolmaktadır.

Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, Yetenek Modelleri ("Feature Models") ile Üstmodeller ("Metamodels") arasında senkronizasyon sağlayan bir araç geliştirilmiştir. Clafer ile üretilen modeller ile Ecore üst-modelleri arasında iki yönlü dönüşümü otomatik olarak gerçekleştirebilmektedir. Araç, Eclipse EMF tabanlı model güdümlü geliştirme yöntemleri kullanılan tüm projelerde rahatlıkla kullanılabilecek düzeydedir.

Söz konusu çalışmalar 1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Desktekleme Programı tarafından desteklenen 3110712 no'lu proje kapsamında yan ürün olarak geliştirilmiştir.

HUMAN RESOURCES

CONTACT

 • +90 (232) 348 46 47
 • ​​​ideEGE Teknoloji Geliştirme Bölgesi TGB-2 Alanı, MERCAN KONTEYNER PARK, No:172/70 B (Ofis No: 9)

  Erzene Mahallesi, Ankara Caddesi, Ege Üniversitesi Kampüsü, 35100,

  Bornova/İzmir​​